ANBI gegevens Protestantse gemeente te Oudenbosch ca.

A. Algemene gegevens

Naam Anbi:  Protestantse Gemeente te Oudenbosch c.a.
Telefoonnummer:  0165 – 314984
RSIN/ fiscaalnummer:  RSIN: 824134746
Kamer van Koophandelnummer:  KvK: 76428192 
Website:  www.pkn-oudenbosch.nl 
Email: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Adres:
Fenkelstraat 24
Postcode:
4731 JB
Plaats: Oudenbosch
Postadres:   Fenkelstraat 24
Postcode:   4731 JB
Plaats:    Oudenbosch
De Protestantse gemeente te Oudenbosch ca. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde PKN 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Oudenbosch ca. 

B.  Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6-9).  

C.  Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

- De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

- Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

- Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Hier vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

E.  Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F.   Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.    

G.  Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen van de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.    

H.  Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Voor de publicatieplicht door kerkrentmeesters en diaconie over 2021 is door de belastingdienst uitstel verleend.
Uiterlijk 30 november 2022 worden de vereiste gegevens alsnog gepubliceerd. 

De jaarrekening wordt opgesteld door ons administratiekantoor, zij hebben de jaarrekening nog niet opgeleverd. Wij vermelden hieronder onze conceptcijfers.
Baten en Lasten                                                                                                                
Protestantse Gemeente Oudenbosch C.A.  begroting   rekening  rekening 
RSIN 824134746  2021 2020 2019
Opbrengsten en Baten 
   Opbrengsten uit bezittingen   24.494  9.562  20.924
   Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 10.500 18 €21
   Bijdragen van leden en andere   73.480  88.198  78.362
   Opbrengsten uit subsidies en bijdragen -  18.200 -
Totaal baten A 108.474  115.978  99.307
Uitgaven en kosten
   Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 25.430 31.917 28.546
   Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
   inventarissen
-  3.442 -
   Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.  3.830 5.099 3.817
   Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  55.754 58.125 53.812
   Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 800 890  760
   Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 5.340 4.495 4.180
   Salarissen en vergoedingen 2.150 18.850 2.129
   Kosten beheer, administratie en archief 4.130 11.367 3.834
   Rentelasten/bankkosten 500 159 495
Totaal lasten A 97.934 134.344  97.573
Operationeel resultaat (A) 10.540 -18.366
1.734
Incidentele baten en lasten
   Incidentele baten 1.009.923
   Incidentele baten -561
Incidentele baten en lasten (B) 1.009.362
Resultaat verslagjaar (A+B) 10.540 990.996 1.734
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves - -5.999 -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - - -2.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - -5.999 -2.000
Resultaat naar Algemene reserve (D) 10.540 984.997 -266Toelichting:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.


Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen.
Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 


Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.