Catechese, vorming en toerusting

 bijbelkring3
De gemeente is geroepen blijvend een lerende gemeenschap te zijn.
De vorming en toerusting van de gemeente vindt op velerlei wijze plaats, zoals:

In bijbelkringen, gesprekskringen over verschillende onderwerpen, gemeenteavonden, kringen over “kind en geloof”.
Ook in de kerkenraad vindt verdieping en toerusting plaats.
Zij streeft er naar éénmaal per jaar voor de kerkenraadsleden een bezinningsdag te houden.
Bijbelkringen
.

De voortgezette catechese bestaat uit bijbelkringen.
Deze worden gedurende de wintermaanden eenmaal per maand gehouden en worden door de predikant geleid.

Het doel is de leden tot diepere kennis van het Woord te brengen. Hierbij zal ook de onderlinge band tussen gemeenteleden worden versterkt.
Alle activiteiten worden vermeld in het kerkblad, op de website-agenda en worden afgekondigd .