Samenstelling diaconie

Voorzitter:
Mevr. C. Groothoff- van Prooijen
Tel. 06 20581524
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: 
Dhr. P. Gouw
Tel. 0165-314371
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: 
Vacant
 


Taken diaconie

De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten.

In de eredienst behoort een diaken aanwezig te zijn. Echter, in de praktijk dient hiermee soepel te worden omgegaan, gezien de smalle bezetting van de diaconie.

De dienst aan de tafel van de Heer.

Tijdens het avondmaal hebben de diakenen een belangrijke rol. In het bijzonder de dienende taak naar de gemeente toe komt dan goed naar voren.
In principe zullen twee diakenen dienst doen: een diaken die de viering voorbereidt en een diaken die de mensen noodt om aan de tafel te gaan.

Allen die de Heer liefhebben, zijn welkom aan het Heilig Avondmaal, ook kinderen. Wel vinden we het belangrijk dat zij enigszins beseffen waar het om gaat. Aan de ouders is het om in gesprek met hun kinderen te zien, wanneer zij hieraan toe zijn.

Bijzondere diensten vormen de vieringen in het zorgcentrum “De Zellebergen”. Deze diensten worden 3 keer per jaar speciaal gehouden om ook mensen van dienst te zijn die niet meer in de kerk kunnen komen.

Het mede voorbereiden van de voorbeden.

Vóór iedere dienst is er voor de gemeenteleden gelegenheid iets te schrijven in het voorbedenboekje bij de ingang van de kerk. Vlak voor iedere dienst wordt dit boekje door de dienstdoende diaken opgehaald en aan de predikant gegeven. Een diaken kan de voorbeden voorlezen.

Het inzamelen en besteden van de liefdegaven.

Het collecteren in de eredienst is één van de meest zichtbare taken die de diaconie vervult. De diaconie besteedt de ingezamelde gelden vervolgens aan diaconale doelen, de hedendaagse term voor liefdegaven. Hierbij geldt wel dat ook de diaconie een sluitende begroting dient te hebben.
Dit betekent dus dat de uitgaven afhankelijk zullen zijn van de inkomsten.

Alle binnenkomende verzoeken om een bijdrage worden verzameld en tweemaal per jaar worden alle verzoeken doorgelopen, beoordeeld en al of niet gehonoreerd. Vooraf wordt het budget vastgesteld dat over de verschillende doelen wordt verdeeld. Uiteraard kunnen acute verzoeken ook vrijwel gelijk worden gehonoreerd.

Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.

Toerusting wordt vooral vertaald als het vergoeden van bepaalde cursussen of opleidingen. Op kleine schaal wordt dit al mogelijk gemaakt.
Het beleid op dit punt blijft ongewijzigd: per individu bekijken en op kleine schaal mogelijk maken. Een wijziging van beleid is dan ook niet aan de orde.

Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming.

De diaconie heeft binnen de gemeente op dit gebied een autonome rol. Niet alleen heeft ze een volledige keuze en bestedingsvrijheid, de bestedingen hoeven ook niet te worden verantwoord binnen de Kerkenraad. Uiteraard zijn de cumulatieve bedragen wel in de jaarrekening opgenomen.
De diaconie probeert zo creatief mogelijk om te gaan met verzoeken en kiest pas in de laatste plaats voor het verstrekken van geld.

Als iemand bijvoorbeeld honger heeft, kan de diaconie voedsel verstrekken, als er behoefte is aan kleding kan rondvraag worden gedaan binnen de gemeente etc. Ook het doorverwijzen naar sociale instanties en hierbij desgewenst ondersteunen, kan in veel gevallen een goede oplossing bieden.

Het nemen of ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het maatschappelijk welzijn.

De diaconie dient voorop te lopen als er initiatieven genomen worden die het maatschappelijk welzijn kunnen bevorderen. Een vrij algemeen gegeven, maar in de praktijk wordt dit vertaald door bijvoorbeeld de kledinginzameling, een oogstmaaltijd, ondersteuning PCOB-projecten e.d.

Ook de samenwerking met bijvoorbeeld het inloophuis “Het Stoofje” is een manier waarop dit punt vorm krijgt. De komende jaren zal blijvend worden gezocht naar verdere mogelijkheden om dit punt vorm te geven.

Het dienen van de gemeente en de kerk met betrekking tot sociale vraagstukken, en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheden

Tijdens de grote rampen, zoals bijvoorbeeld de aardbeving op Haïti, werd duidelijk dat binnen de kerk vooral dankzij spontane acties resultaten werden bereikt. Toch is het beter gebleken om hierin een meer gestructureerde aanpak te gaan hanteren. Hiervoor is een draaiboek dat geactiveerd kan worden ten tijde van een ramp.