Diaconie.

Wanneer mensen wordt gevraagd wat de taken van de diaconie zijn of wat de diaconie inhoudt, zullen de meeste antwoorden dat zij collecteren en helpen bij het Heilig Avondmaal.
Niet iedereen weet welke taken de diaconie in onze gemeente verder uitvoert.  We hopen u met deze toelichting een goed beeld te geven van onze werkzaamheden en hopen dat wij ook voor u iets kunnen betekenen. 

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord "diakonia" en dat betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.
Door dienstbaar te zijn, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap.

In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. Het diaconaat probeert hieraan handen en voeten te geven.

Wat doet de diaconie in Oudenbosch?

Kerk zijn is meer dan alleen kerkdiensten houden. De kerk heeft ook een taak in de maatschappij. Je zou kunnen zeggen dat de diaconie voorál hierin een taak heeft. Enkele voorbeelden:

* Het nemen van initiatieven om het maatschappelijk welzijn te bevorderen.
* Het stimuleren van de verspreiding van Het Woord.
* Het dienen van de gemeente. 

1. Armenzorg.

Iedereen, ongeacht geloof of gezindte, gemeentelid of niet, kan aankloppen bij de diaconie als men ondersteuning nodig heeft. 

Ook in Oudenbosch bestaat veel verborgen armoede. De bijstand verstrekt niet meer dan het hoogst noodzakelijke, maar soms kunnen er zich toch situaties voordoen waarvoor men nergens anders terecht kan.

We willen haar of hem helpen zelf weer de weg te vinden waarop zij of hij verder kan. Soms betekent dit dat we even financiëel moeten bijspringen, bijvoorbeeld door een lening of noodzakelijke hulpmiddelen.
Dit gebeurt in alle discretie, de diaconie kan zelf buiten de kerkenraad om haar eigen financiële beleid voeren. 
Soms ook kunnen enkele gesprekken een positieve invloed hebben en resulteren in verbetering.

Er wordt niet altijd “gewoon” geld verstrekt, maar er wordt ook doorverwezen naar en geadviseerd over instanties.
Zo bestaan er goede contacten met onder meer de gemeente Halderberge en ’t Stoofje en de Voedselbank.

2. Het nemen van initiatieven om het maatschappelijk welzijn te bevorderen.

Dit klinkt erg algemeen, maar wij proberen hieraan uitvoering te geven door bijvoorbeeld het organiseren van een kledinginzameling of een ouderenmaaltijd. Maar ook door de samenwerking met ’t Stoofje wordt hieraan vorm gegeven.
Verder zijn er de actuele ontwikkeling die wij trachten te volgen.

Voorbeeld hiervan was de tsunami in het verre oosten, of de vluchtelingenramp in Syrië. Samen met het College van Kerkrentmeesters is besloten een noodfonds op de richten om snel hulp te kunnen geven bij calamiteiten.

Ook in het buitenland worden instellingen door ons gesteund. 
Denk aan de projecten waarvoor het hele jaar door wordt gecollecteerd, hetzij direct of via de landelijke PKN dienstenorganisatie zoals Kerk in Aktie.

De diaconie heeft ook bijgedragen aan de renovatie en uitbreiding van het clubgebouw om het ter beschikking te stellen aan de vele geledingen van onze gemeente, zodat er voldoende ruimte bestaat om ouderen, jeugd, zieken en eenzamen te ontvangen bij bijvoorbeeld de Woestijnroos, inloopochtend, ouderensoos,Tafeltje dekje, Proeven en Smaken etc.

3. Het stimuleren van de verspreiding van het Woord.

Misschien klinkt het wat formeel, maar eigenlijk wordt hiermee bedoeld dat de kerk waarmaakt waar ze voor staat.
Bijbels worden betaald en diverse bladen en christelijke lectuur wordt verspreid.
De diaconie investeert in goede christelijke initiatieven in de breedste zin van het woord.

4. Het dienen van de Gemeente.

Diakenen ondersteunen de gemeente. Naast het collecteren wordt de gemeente ook 'bediend' bij het Avondmaal. Ook worden voorbeden verzorgd.

Wat kan de diaconie voor u betekenen?

Het hele jaar collecteren wij om vele organisaties en stichtingen in binnen- en buitenland te steunen in hun goede werk. 
Ook buiten onze kerkelijke gemeente zijn we werkzaam in het ondersteunen van projecten in het buitenland. 
Dit gebeurt heel vaak in samenwerking met Kerk in Actie. Deze organisatie heeft overal zijn voelhorens in de wereld uitstaan en kan goed bepalen waar de gelden ter ondersteuning het beste tot hun recht komen. 
Tevens zijn we werkzaam via onze eigen gemeenteleden en in onze eigen regio, bijvoorbeeld de projecten in Hongarije, Malawi (Afriana Foundation), de voedselbank, het Stoofje etc.

Misschien steunt u zelf een stichting, waarvan u het werk erg waardeert en bent u van mening dat ook wij als diaconie hier aandacht aan zouden moeten besteden. Wij staan altijd open voor uw suggesties en hopen dat u dit onder onze aandacht wilt brengen.

Zonder handen en voeten komt “het lichaam” van de kerk niet tot leven. Dit geeft ook direct weer waar zowel onze als uw taak en verantwoording liggen. De diaconie wil met al zijn beperkingen en soms ook fouten, want we blijven mensen, naast u staan en stimuleren waar dit kan. 
Op dit moment zien we vele activiteiten door gemeenteleden georganiseerd worden, die op de volle steun van het college van diakenen mogen rekenen.

Diakenen zijn helpers en doeners, met oog voor kwetsbare mensen en voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. 
Voor hun werk inspireren ze zich op Gods Woord en zeker ook op de ondersteuning die u als gemeenteleden geeft.
Want laten we duidelijk zijn: zonder u als gemeentelid die met ons mee denkt, kijkt, voelt en handelt, kunnen we niet.
De communicatie tussen u en het college van diakenen is belangrijk. Wij hebben u nodig als onze handen, ogen en oren daar waar wij het niet zien of horen.

We hebben daarom als college besloten deze communicatie concreet te maken.
De diaconie vergadert meestal op de eerste maandag of dinsdag van de maand en wil u als gemeenteleden de mogelijkheid bieden om bij het begin van onze vergadering aanwezig te zijn om uw vraag, opmerking of wens bij ons neer te leggen.
Wij van onze kant zullen dat in diezelfde vergadering behandelen, zodat u op uw vraag een duidelijk en snel antwoord mag verwachten.
Voor juiste data zie de agenda 

Verder is het ons doel om met andere stichtingen in Halderberge samen te werken, een ieder vanuit zijn eigen identiteit.
Zo kunnen wij een platform zijn voor ontmoeting en informatie uitwisseling.

Dit om initiatieven bij elkaar te brengen en samenwerking te bevorderen met maatschappelijke instellingen en een volwaardige gesprekspartner van de burgerlijke gemeente Halderberge te zijn.De inspiratie om als diaken aan onze roeping te werken, halen we uit het feit dat we geloven in een God die bevrijdt, om mensen tot hun recht te laten komen en te bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is.

Ook de ZWO commissie houdt zich bezig met verschillende door de diaconie ondersteunde projecten. 
Deze commissie zou graag nog een aantal nieuwe mensen verwelkomen. U kunt ons altijd benaderen voor informatie. 
Een warm hart, inleving en liefde voor uw medemens brengen u al heel ver. En daarbij, u staat er nooit alleen voor.

Wij hopen u een beter beeld te hebben gegeven van wat de diaconie inhoudt en hopen dat ook u betrokken wilt zijn met ons werk. 
Wij werken immers namens de gemeente en die gemeente bent u!